Athletic Events

 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • EMU Field Hockey
 • EMU Field Hockey
 • Celebration of Royals baseball
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Volleyball
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Celebration of Royals baseball
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Celebration of Royals baseball
 • Celebration of Royals baseball
 • Soccer
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Soccer
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Soccer
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Soccer
 • Soccer
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • Men’s soccer vs. Lynchburg
 • EMU Field Hockey
 • EMU Field Hockey
 • EMU Field Hockey
 • Volleyball
 • Volleyball
 • Volleyball
 • Celebration of Royals baseball
 • Celebration of Royals baseball
 • Celebration of Royals baseball
 • Celebration of Royals baseball
 • Paul R. Yoder Sr. Golf Classic
 • Paul R. Yoder Sr. Golf Classic